Elite Sport Club
pl | en

NEWSLETTER

Twój e-mail

Informuj mnie o nowościach na stronie

Regulamin Kortów Tenisowych

Na terenie Elite Sport Club oraz kortów tenisowych obowiązuje kodeks etyki tenisowej oraz poniższy regulamin. 

  

1. Korty tenisowe  są czynne w godzinach od 7:00 do 23:00.

2. Stała rezerwacja kortów tenisowych

 • osoby posiadające stałe rezerwacje na korty tenisowe od dnia 01.01.2014 zobowiazane są do płacenia za nią z góry za każdy miesiąc oraz podpisania stosownej umowy dla zabezpieczenia stałości rezerwacji.

 • kwota należności będzie wyliczona w/g dni które w danym miesiącu przypadają na daną rezerwację i należy zapłacić  ją z góry za cały miesiąc

 • opłatę miesięczną za stałą rezerwację należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana.

 • nieobecność na kortach w dniu rezerwacji w danym miesiącu nie upoważnia  do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej. Można wtedy umówić się z Managerem klubu na rezerwację kortu w innym terminie. Warunkiem tego jest zgłoszenie nieobecności nie póżniej niż 12 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych oraz opłacenie należności za rezerwację w terminie. Nieobecność należy zgłosić w formie pisemnej: SMS na numer 531 01 01 01 lub e-mail kontakt@elitesportclub.pl

 • z rezerwacji stałej można zrezygnować w trakcie jej trwania, przy czym wymaga to dokonania pisemnej rezygnacji, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia należy uiszczać opłaty, nawet jeśli nie korzysta się wtedy z kortów

 • podczas dni wolnych od pracy stałe rezeracje odbywają się normalnie3. Rezerwacje kortów tenisowych

 

 • rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 531 01 01 01. 

 • odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 12 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych w przeciwnym razie osoba rezerwująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za nieodwołaną godzinę

 • osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.

 • Elite Sport Club zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Elite Sport Club nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez Elite Sport Club, nie są pobierane opłaty.

 

4. Opłaty za korzystanie z kortów

 

 • Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy zgodnie z obowiązującym cennikiem. Potwierdzenie wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni oraz natrysków.

 • Opłata za godzinę korzystania z kortu obejmuje wejście na kort, efektywny czas gry, wyrównanie, wysiatkowanie kortu przez użytkownika po skończonej grze i zejście z kortu.

 

5. Zajęcia z instruktorem nie będącym pracownikiem Elite Sport Club 

 

 • Organizowanie na kortach tenisowych płatnych lekcji, instruktażu, treningów etc. może nastąpić wyłącznie za zgodą Menedżera Elite Sport Club.. Użytkownik prowadzący działalność w tym przedmiocie, zobowiązany jest do dokonania opłaty za wynajęcie kortu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 • Instruktor, który dokonał opłaty za wynajęcie kortu organizuje zajęcia na własny rachunek oraz na własną odpowiedzialność.

 • Instruktor ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Elite Sport Club nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć indywidualnych z instruktorem.

 

6. Zasady korzystania z kortów

 

 • Korty powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem do gier singlowych, deblowych oraz nauki gry w tenisa.

 • Użytkownicy korzystają z kortów na własną odpowiedzialność.

 • Jednorazowo na korcie może przebywać maksymalnie cztery osoby z wyjątkiem grup zorganizowanych, nauki gry w tenisa ziemnego.

 • Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.

 • Użytkownicy korzystający z kortów mogą korzystać z szatni i natrysków.

 • Na korcie obowiązuje strój sportowy oraz obuwie przystosowane do nawierzchni ceglanej.

 • Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, ciszy, spokoju i czystości.

 • Zabrania się niszczenia i przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia na terenie obiektu

 • Użytkownicy obiektu zobowiązani są do korzystania z kortów w sposób odpowiedzialny nie powodujący zagrożenia dla zdrowia własnego i pozostałych osób oraz stosować się do poleceń zarządzających i służb porządkowych.

 • Na terenie obiektu dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 • Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie obiektu osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków odurzających lub psychotropowych.

 • Zabrania się wnoszenia i posiadania na teren obiektu broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.

 • Zabrania się palenia tytoniu na obiekcie z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

 • Zabrania się wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników.

 • Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem z kortów bez prawa zwrotu za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Dyrekcję Ośrodka czasowy lub całkowity zakaz wstępu.

 • Zabrania się poruszania po obiekcie środkami lokomocji takimi jak rowery, motorowery, wózki, itp.

 • Elite Sport Club  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie kortów szkody.

 • Poniesione szkody, urazy oraz kontuzje wynikłe w trakcie korzystania z kortu użytkownik zobowiązany jest zgłosić personelowi Elite Sport Club niezwłocznie po ich zaistnieniu.

   

Regulamin Szkółek Tenisowych

Zasady uczestnictwa i płatności szkółek tenisowych - Elite Tenis Club

 1. Szkółka tenisowa jest prowadzona dla dzieci ,młodzieży i dorosłych w wieku od 3 roku życia. Jeśli w zajęciach szkółki, za zgodą kierownictwa klubu, uczestniczą dorośli postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do dziecka dotyczą także dorosłego uczestnika szkółki.

 2. Podane w cenniku szkółek ceny są cenami jednostkowymi za udział 1 osoby uczestniczącej w cyklu 1 miesiąca szkolenia w ustalonej grupie graczy. Aktualny cennik można znaleźć w siedzibie Elite Sport Club oraz na www.elitesportclub.pl w dziale cennik.

 3. Szkolenie prowadzone jest od września do czerwca (10 miesięcy). Jest możliwość przedłużenia szkolenia na wakacje, na życzenie graczy.

 4. Opłatę za zajęcia należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca, w którym dziecko uczestniczy w zajęciach. Po tym terminie dzieci mogą nie zostać dopuszczone do udziału w zajęciach.

 5. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie upoważnia członka grupy do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej. Ma on wtedy natomiast możliwość odrobienia danych zajęć z inną grupą wg wskazań trenera głównego w trakcie następnego miesiąca. Warunkiem odrobienia zajęć jest zgłoszenie nieobecności [usprawiedliwienie] dziecka najpuzniej na 12 h przed rozpoczęciem zajęć, na których dziecko będzie nieobecne oraz opłacenie należności za szkółkę w terminie. Nieobecności dziecka należy zgłosić w formie pisemnej: SMS na numer 531 01 01 01 lub e-mail kontakt@elitesportclub.pl .

 6. Ze szkolenia można zrezygnować w trakcie jego trwania, przy czym wymaga to dokonania pisemnej rezygnacji, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia należy uiszczać opłaty, nawet jeśli uczestnik szkolenia nie będzie uczestniczył w zajęciach. 

 7. Podczas dni wolnych od pracy zajęcia szkoleniowe nie odbywają się .

 8. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na obiekcie tenisowym tylko za zgodą prowadzącego.

 9. Uczestnicy zajęć [ uczniowie lub ich opiekunowie prawni ] ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zawinione zniszczenie mienia oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu. Szczególnie zabrania się: rzucania rakietami tenisowymi w kierunku ścian hali i innego sprzętu. W razie braku subordynacji ze strony uczestnika szkolenia, niewykonywania poleceń trenera, a także w razie naruszania przez uczestnika szkolenia regulaminów obowiązujących w Elite Sport Club uczestnik szkolenia może zostać usunięty z zajęć. W razie, gdy takie zachowanie się będzie się powtarzać kierownictwo Elite Sport Club może podjąć decyzję o trwałym usunięciu uczestnika ze szkółki.

 10. Rodzice mają obowiązek poinformować Elite Sport Club oraz trenera o wszelkich przeciwwskazaniach medycznych ( czy zdrowotnych ) dotyczących uprawiania tenisa przez swoich dzieci. W razie braku takiej informacji Elite Sport Club zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody osobowej wywołanej w związku z okolicznością, że dziecko nie powinno lub nie może uczestniczyć w grze w tenisa lub uprawniać jakiekolwiek inne sporty. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z kortów na własną odpowiedzialność.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Elite Sport Club nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na terenie klubu, które nie były zawinione przez Club lub przez jego pracowników, bądź przez osoby przy pomocy których Elite Sport Club świadczy usługi, a także za zagubione lub zniszczone rzeczy, pozostawione bez opieki, w szczególności w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

 2. Rzeczy osobiste uczestników zajęć, z wyłączeniem rzeczy wartościowych, powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez klub w szatni klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez nich poza udostępnionymi szafkami oraz za szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności poniesione wskutek ich kradzieży, zniszczenia lub innego działania osób trzecich za które Klub nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Rzeczy wartościowe należy bezwzględnie złożyć do depozytu znajdującego się w recepcji klubu.  Pozostawienie ich w innym miejscu, w tym również w szafkach, o których mowa w pkt 2 powyżej, zwalnia Klub od odpowiedzialności.

 4. Elite Sport Club nie odpowiada za urazy i kontuzje uczestników powstałe, w czasie korzystania z kortów, wskutek nieprzestrzegania przez uczestników szkółki zasad bezpieczeństwa,  chyba że powstały one z winy Elite Sport Club, jego pracowników, bądź osób przy pomocy których Elite Sport Club świadczy usługi

 5. Elite Sport Club zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć szkółek tenisowych z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych lub konserwacji obiektu. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem drogą mailową, telefonicznie, bądź na zajęciach szkółki. Elite Sport Club może wyznaczyć w miejsce zajęć odwołanych zajęcia w innym terminie. Jeśli takie zajęcia nie zostaną wyznaczone, a odwołane zajęcia były już opłacone Elite Sport Club zwróci pieniądze lub, za zgodą opiekuna prawnego uczestnika szkółki, zaliczy je na poczet przyszłych należności. 

 6. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu lub na adres kontakt@elitesportclub.pl .

   
 

KARTA STAŁEGO KLIENTA

jak się zapisać?

Regulamin

Poznaj zasady uczestnictwa w Elite Sport Club.

Rejestracja

Zostań członkiem klubu !
Korzystaj z wszystkich możliwości ośrodka.

Poziomy Członkostwa

Dowiedz się więcej o tym co możesz zyskać będąc członkiem Elite Sport Club

SONDA

powiedz nam więcej

Elite Sport Club

Co z naszej Wakacyjnej oferty interesuje Cię najbardziej» wyślij

Ta strona korzysta z plików Cookies

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, przeczytaj Politykę cookies.