Elite Sport Club
pl | en

PANEL KLUBOWICZA

zarządzaj swoim kontemDostęp do Panelu klubowicza po zalogowaniu

NEWSLETTER

Twój e-mail

Informuj mnie o nowościach na stronie

CZŁONKOSTWO

Regulamin  członka ELITE SPORT CLUB

 


I. Postanowienia Wstępne:


1.Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej" zwanej także Umową, jak również określa zasady zachowania  wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu. Podpisanie Deklaracji członkowskiej stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Członkowskiej, do której stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

II. Członkostwo:

 

 1. ELITE SPORT CLUB jest klubem członkowskim. Członkostwo klubu jest odpłatne. Decyzją Zarządu Klubu można zwolnić Członka klubu z opłat członkowskich.
 2. Liczba członków Klubu jest ograniczona. O ilości członków Klubu decyduje Zarząd Klubu.
 3. Uzyskanie członkostwa Klubu jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 4. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 5. Podstawą członkostwa w klubie jest Umowa Członkowska. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Stronom  Umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem  jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy.
 1. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą").
 2. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
 3. Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy, a jej koszt jednorazowo wynosi 37 pln [brutto].
 4. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej przeznaczonej na pokrycie kosztów wydania nowej karty, w wysokości 37 pln [brutto].
 5. Karta klubowa służy do opłacania składek członkowskich a także odpłatnych usług klubu, zgodnie z umową członkowską.
 6. Karta klubowa uprawnia do  rabatów na niektóre  towary zakupione w klubie.
 7. Karta klubowa uprawnia do zdobywania bonusów naliczanych za korzystanie z usług klubu.
 8. Karta klubowa uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do publicznego użytku.
 9. Karta klubowa uprawnia do dokonywania stałych rezerwacji usług klubu.
 10. Karta klubowa uprawnia do debetu na karcie. O wysokości przyznanego debetu decyduje Zarząd Klubu. Spłata debetu musi być dokonana najpóźniej w ciągu 14 dni.
 11. Karta klubowa uprawnia do uczestnictwa w imprezach i turniejach organizowanych dla Członków Klubu.

 

III. Inne prawa i obowiązki:

 

 1. Cennik usług świadczonych w klubie jest ustalany przez Zarząd  klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. Zarząd klubu ma prawo zmienić ustalone ceny usług, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu karencji zmiany obowiązujących cen. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy Członkowskiej, przy czym członek klubu może wypowiedzieć umowę, z powodu zmiany cen, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt II ppkt 6 niniejszego Regulaminu. W okresie wypowiedzenia, członka klubu obowiązują ceny sprzed zmiany, o ile wypowiedzenie umowy nastąpiło w okresie przed wejściem w życie nowego cennika.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć oraz odwołania stałych rezerwacji usług. W takim przypadku stosuje się zapis pkt 4 poniżej.
 4. W przypadku  braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, z przyczyn leżących po stronie Klubu, Członek klubu otrzyma, wg swojego wyboru, prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym wolnym terminie lub zwrot opłaty.  
 5. W przypadku rozwiązania Umowy  przez Członka Klubu, klub nie zwraca wniesionych opłat członkowskich, uiszczonych za okres trwania Umowy Członkowskiej.

 

 1. Na żądanie Członka, klub wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.
 2. Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w godzinach od 6.00 do 24.oo
 3. Członek Klubu jest zobowiązany do opuszczenia terenu Klubu najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.
 4. Klub jest zamknięty w dni świąteczne i dni wolne ustawowo, chyba że Kierownictwo Klubu ustali inaczej.
 5. Wstęp na teren klubu poza godzinami otwarcia jest zabroniony. Korzystanie z usług klubu poza godzinami otwarcia jest możliwy wyłącznie po uzgodnieniu z kierownictwem  Klubu.
 6. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie klubu jest zaplanowane, kierownictwo klubu powiadomi o tym członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w recepcji oraz na stronie internetowej klubu.
 7. Na terenie Klubu i w pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 8. Członkowie klubu są zobowiązani do stosownego zachowania, zgodnego z ustalonymi normami społecznymi, nienaruszania spokoju i porządku w klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług klubu.
 9. Z pomieszczeń i urządzeń klubu Członek klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób zgodny z zapisami instrukcji bądź regulaminów poszczególnych obiektów klubu /regulamin kortów tenisowych, fitness, boiska piłkarskiego itd./.
 10. Rzeczy osobiste Członków Klubu, z wyłączeniem rzeczy wartościowych, powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez klub. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu pozostawione przez nich poza udostępnionymi szafkami oraz za szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności poniesione wskutek ich kradzieży, zniszczenia lub innego działania osób trzecich za które Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Rzeczy wartościowe należy bezwzględnie złożyć do depozytu znajdującego się w recepcji klubu.  Pozostawienie ich w innym miejscu, w tym również w szafkach, o których mowa w pkt 15, zwalnia Klub od odpowiedzialności.
 12. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje odpowiedni obuwie i ubiór sportowy, zgodny z regulaminem obowiązującym na danym obiekcie sportowym.
 13. Członek klubu  ma prawo zaprosić i wprowadzić do pomieszczeń Klubu osoby nie będące Członkami Klubu. Członek Klubu odpowiada za przestrzeganie przez osoby zaproszone regulaminów obowiązujących na terenie  Klubu.
 14. Członek Klubu naruszający zasady porządku w klubie będzie proszony o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek klubu w przypadku, gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z usług Klubu na własną odpowiedzialność. W przypadku dzieci, które z powodów zdrowotnych nie powinny uczestniczyć w zajęciach sportowych, wszelką odpowiedzialność za szkody osobiste powstałe w czasie korzystania przez nie z usług Klubu a wynikające z ich stanu zdrowia, ponoszą rodzice lub inni opiekunowie prawni.
 16. W razie poniesienia przez członka Klubu szkody na osobie lub mieniu w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem z usług  Klubu, Klub ponosi odpowiedzialność, jeśli poniesiona szkoda została spowodowana z winy Klubu, jego pracowników lub osób z pomocą, których Klub świadczy usługi i za które ponosi odpowiedzialność.   

V. Postanowienia Końcowe:

 

 1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

KARTA STAŁEGO KLIENTA

jak się zapisać?

Regulamin

Poznaj zasady uczestnictwa w Elite Sport Club.

Rejestracja

Zostań członkiem klubu !
Korzystaj z wszystkich możliwości ośrodka.

Poziomy Członkostwa

Dowiedz się więcej o tym co możesz zyskać będąc członkiem Elite Sport Club

SONDA

powiedz nam więcej

Elite Sport Club

Co z naszej Wakacyjnej oferty interesuje Cię najbardziej» wyślij

Ta strona korzysta z plików Cookies

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, przeczytaj Politykę cookies.