Elite Sport Club
pl | en

NEWSLETTER

Twój e-mail

Informuj mnie o nowościach na stronie

Regulamin Szkółek Tenisowych

Zasady uczestnictwa i płatności szkółek tenisowych - Elite Tenis Club

 1. Szkółka tenisowa jest prowadzona dla dzieci ,młodzieży i dorosłych w wieku od 3 roku życia. Jeśli w zajęciach szkółki, za zgodą kierownictwa klubu, uczestniczą dorośli postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do dziecka dotyczą także dorosłego uczestnika szkółki.
 2. Podane w cenniku szkółek ceny są cenami jednostkowymi za udział 1 osoby uczestniczącej w cyklu 1 miesiąca szkolenia w ustalonej grupie graczy. Aktualny cennik można znaleźć w siedzibie Elite Sport Club oraz na www.elitesportclub.pl w dziale cennik.
 3. Szkolenie prowadzone jest od września do czerwca (10 miesięcy). Jest możliwość przedłużenia szkolenia na wakacje, na życzenie graczy.
 4. Opłatę za zajęcia należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca, w którym dziecko uczestniczy w zajęciach. Po tym terminie dzieci mogą nie zostać dopuszczone do udziału w zajęciach.
 5. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie upoważnia członka grupy do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej. Ma on wtedy natomiast możliwość odrobienia danych zajęć z inną grupą wg wskazań trenera głównego w trakcie następnego miesiąca. Warunkiem odrobienia zajęć jest zgłoszenie nieobecności [usprawiedliwienie] dziecka najpóźniej na 12 h przed rozpoczęciem zajęć, na których dziecko będzie nieobecne oraz opłacenie należności za szkółkę w terminie. Nieobecności dziecka należy zgłosić w formie pisemnej: SMS na numer 531 01 01 01 lub e-mail kontakt@elitesportclub.pl .
 6. Ze szkolenia można zrezygnować w trakcie jego trwania, przy czym wymaga to dokonania pisemnej rezygnacji, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia należy uiszczać opłaty, nawet jeśli uczestnik szkolenia nie będzie uczestniczył w zajęciach. 
 7. Podczas dni wolnych od pracy zajęcia szkoleniowe nie odbywają się .
 8. Rodzice oraz opiekunowie mogą przebywać na obiekcie tenisowym tylko za zgodą prowadzącego.
 9. Uczestnicy zajęć [ uczniowie lub ich opiekunowie prawni ] ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za zawinione zniszczenie mienia oraz szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu. Szczególnie zabrania się: rzucania rakietami tenisowymi w kierunku ścian hali i innego sprzętu. W razie braku subordynacji ze strony uczestnika szkolenia, niewykonywania poleceń trenera, a także w razie naruszania przez uczestnika szkolenia regulaminów obowiązujących w Elite Sport Club uczestnik szkolenia może zostać usunięty z zajęć. W razie, gdy takie zachowanie się będzie się powtarzać kierownictwo Elite Sport Club może podjąć decyzję o trwałym usunięciu uczestnika ze szkółki.
 10. Rodzice mają obowiązek poinformować Elite Sport Club oraz trenera o wszelkich przeciwwskazaniach medycznych ( czy zdrowotnych ) dotyczących uprawiania tenisa przez swoich dzieci. W razie braku takiej informacji Elite Sport Club zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody osobowej wywołanej w związku z okolicznością, że dziecko nie powinno lub nie może uczestniczyć w grze w tenisa lub uprawniać jakiekolwiek inne sporty. Osoby dorosłe, których stan zdrowia nie pozwala na grę w tenisa lub uprawianie innego sportu korzystają z kortów na własną odpowiedzialność.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Elite Sport Club nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na terenie klubu, które nie były zawinione przez Club lub przez jego pracowników, bądź przez osoby przy pomocy których Elite Sport Club świadczy usługi, a także za zagubione lub zniszczone rzeczy, pozostawione bez opieki, w szczególności w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
 2. Rzeczy osobiste uczestników zajęć, z wyłączeniem rzeczy wartościowych, powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez klub w szatni klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez nich poza udostępnionymi szafkami oraz za szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności poniesione wskutek ich kradzieży, zniszczenia lub innego działania osób trzecich za które Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rzeczy wartościowe należy bezwzględnie złożyć do depozytu znajdującego się w recepcji klubu.  Pozostawienie ich w innym miejscu, w tym również w szafkach, o których mowa w pkt 2 powyżej, zwalnia Klub od odpowiedzialności.
 4. Elite Sport Club nie odpowiada za urazy i kontuzje uczestników powstałe, w czasie korzystania z kortów, wskutek nieprzestrzegania przez uczestników szkółki zasad bezpieczeństwa,  chyba że powstały one z winy Elite Sport Club, jego pracowników, bądź osób przy pomocy których Elite Sport Club świadczy usługi
 5. Elite Sport Club zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć szkółek tenisowych z powodu rozgrywanych turniejów, imprez sportowych lub konserwacji obiektu. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym z wyprzedzeniem drogą mailową, telefonicznie, bądź na zajęciach szkółki. Elite Sport Club może wyznaczyć w miejsce zajęć odwołanych zajęcia w innym terminie. Jeśli takie zajęcia nie zostaną wyznaczone, a odwołane zajęcia były już opłacone Elite Sport Club zwróci pieniądze lub, za zgodą opiekuna prawnego uczestnika szkółki, zaliczy je na poczet przyszłych należności. 
 6. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu lub na adres kontakt@elitesportclub.pl .

 

 

 

KARTA STAŁEGO KLIENTA

jak się zapisać?

Regulamin

Poznaj zasady uczestnictwa w Elite Sport Club.

Rejestracja

Zostań członkiem klubu !
Korzystaj z wszystkich możliwości ośrodka.

Poziomy Członkostwa

Dowiedz się więcej o tym co możesz zyskać będąc członkiem Elite Sport Club

SONDA

powiedz nam więcej

Elite Sport Club

Co z naszej Wakacyjnej oferty interesuje Cię najbardziej» wyślij

Ta strona korzysta z plików Cookies

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, przeczytaj Politykę cookies.