Elite Sport Club
pl | en

NEWSLETTER

Twój e-mail

Informuj mnie o nowościach na stronie

Karta Członkowska Elite

 

Karte członkowską Elite można nabyć w sklepie Elite Sport Club.

CENA KARTY 50 ZŁ ZA ROK CZŁONKOWSTWA W KLUBIE ELITE SPORT CLUB

 

Regulamin programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB

 

Obowiązujący od dnia 01.01.2014 r.

 

 

1. Organizatorem programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB jest Elite Sport Club SCK S.C. Agnieszka i Albert Kuleszo, ul. Spółdzielców 8K, 72-006 Mierzyn.

2. Program Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB jest przeznaczony dla klientów korzystających u usług Elite Sport Club, a jego celem jest nagradzanie Uczestników nabywających usługi objęte programem.

3. Niniejszy Regulamin Programu stanowi podstawę działania programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB, określa prawa i obowiązki Uczestnika.


 

1. Postanowienia Ogólne

 

1.1 Program Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB jest programem działającym na terenie Elite Sport Club, w którym Uczestnik może nabywać usługi w cenach niniejszego programu.

1.2 Posiadacz Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

1.3 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.

1.4 Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

1.5 Prawo do korzystania z konta Uczestnika, w szczególności prawo do upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi będącemu osobą fizyczną.

1.6 Ustala się odpłatność za korzystanie z Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB w kwocie 50 zł / rok.

 

2. Uczestnictwo w Programie

 

2.1 W celu otrzymania Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB należy dokonać zakupów w Klubie Elite Sport Club, wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą oraz podpisać Druk Personalny Karty Stałego Klienta dostępny w Klubie. Z chwilą przekazania podpisanego Druku Personalnego, osoba zainteresowana otrzyma Kartę Członkowską ELITE SPORT CLUB.

2.2 Tylko właściwie wypełniony Druk Personalny Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB lub formularz rejestracyjny, zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie zaakceptowany przez Organizatora.

2.3 Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB w ciągu 7 dni, o ile to możliwe.

 

3. Karta Uczestnika

 

3.1 Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje do używania Kartę Członkowską ELITE SPORT CLUB.

3.2 Karta Członkowska ELITE SPORT CLUB umożliwia dokonywania zakupów usług Elite Sport Club z rabatem lub w cenie określoniej w cenniku dla posiadaczy Karty ELITE SPORT CLUB .

3.3 Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB nie sumują się z innymi, obowiązującymi promocjami.

3.4 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej. Konto Uczestnika zostanie zamknięte. Odpłatność za korzystanie z Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB za dany rok nie będą zwracane

 

4. Zakończenie Programu ELITE SPORT CLUB

 

4.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB w każdym momencie. Nie pozbawia to jednak uprawnień Uczestników, które nabyli oni przed dniem zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Członkowskiej.

4.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB w Klubie i na stronie internetowej Organizatora Programu (www.elitesportclub.pl) co najmniej na dwa tygodnie przed dniem zawieszenia lub zakończenia a Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB.

 

5. Zmiany Regulaminu Programu

 

5.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB w każdym momencie.

Jednakże Uczestnicy, którzy nabyli  uprawnienia wynikająca z Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB przed dniem zmiany Regulaminu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB, zachowują te uprawnienia.

5.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa
w punkcie 5.1, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB na stronie internetowej Organizatora Programu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


6. Ochrona danych osobowych

 

6.1 Uczestnicy  przekazują Organizatorowi dane osobowe.  Organizator jest Administratorem Danych  Osobowych. Dane Administratora Danych Osobowych pozwalające na jego identyfikacje są następujące: SCK S.C. Agnieszka i Albert Kuleszo, ul. Spółdzielców 8k 72-006 MIERZYN.

6.2 Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych w Druku Personalnym Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB lub w innych formularzach przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę w celu uzyskania statusu Uczestnika Programu, a także przekazanych w trakcie wykonywania uprawnień Uczestnika Programu oraz w trakcie dokonywania zakupów od Organizatora w zbiorze danych Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.

6.3  Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w Druku Personalnym Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB lub w innych formularzach przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę w celu uzyskania statusu Uczestnika Programu. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, jak i każdorazowe podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych nie pozwoli Organizatorowi  na wykonanie obowiązków  względem Uczestnika.

6.4  Organizator zbiera dane osobowe w Druku Personalnym Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB lub w innych formularzach przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę w celu uzyskania statusu Uczestnika Programu., podczas wykonywania swoich uprawnień przez Uczestnika Programu  a także w trakcie wykonywania umów z Uczestnikiem, w szczególności poprzez dokonywanie przez Uczestnika od Organizatora zakupów, nawet jeśli dany zakup nie łączy się z wykonywaniem uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie. W celu zostania Uczestnikiem i realizacji uprawnień przysługujących uczestnikowi niezbędne jest podanie danych osobowych wymienionych w Druku Personalnym Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB lub w innych formularzach przeznaczonych do wypełnienia przez daną osobę w celu uzyskania statusu Uczestnika Programu

6.5  Dane osobowe przekazywane przez Uczestników będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków przez Organizatora wobec Uczestników przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w celu wykonania umowy zawartej z uczestnikiem Programu  a także w celach  marketingowych  i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Uczestników jako Klientów Organizatora.

6.6 Uczestnik  może otrzymywać od nas e-maile dotyczące wykonania obowiązków względem niego w tym wynikających z umów zawartych z Uczestnikiem  Możemy również kontaktować się z Uczestnikami  telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące wykonania względem niego obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem lub wynikających z umowy zawartej z Uczestnikiem.

6.7  Uczestnik ma  prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania oraz zmiany oraz usuwania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z uprawnienia Uczestnika  do poprawienia oraz zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych, Uczestnik może wysłać Organizatorowi na adres poczty elektronicznej kontakt@elitesportclub.pl odpowiednią prośbę. Jeżeli Uczestnik  nie uzyska oczekiwanej propozycji rozwiązania problemu związanego z ochroną prywatności, może on skontaktować się listownie z Organizatorem. Uczestnik jednak wyraża zgodę na to, iż usunięcie danych osobowych niezbędnych do wykonania obowiązków względem niego, zwalnia Organizatora z obowiązku ich wykonania.

 

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Elite Sport Club Agnieszka i Albert Kuleszo z siedzibą w 72-006 Mierzyn ; ul. Spółdzielców 8k

 

2. Celem przetwarzania Państwa danych jest kwalifikacja jako uczestnika wypoczynku i informacje konieczne związane z tym procesem.

 

3. Korzystając z naszych usług wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Elite Sport Club Agnieszka i Albert z siedzibą w 72-006 Mierzyn; ul. Spółdzielców 8k

 

Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych poprawiania oraz skasowania - jednocześnie informujemy że dane mogą być niezbędne do prawidłowej kwalifikacji uczestnika wypoczynku oraz procesów z tym związanych.7. Akceptacja Regulaminu

 

7.1 Niniejszy Regulamin Programu Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB będzie uznany
za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą podpisania formularza zgłoszeniowego Karty Członkowskiej ELITE SPORT CLUB wydanej Uczestnikowi.

 

 

KARTA STAŁEGO KLIENTA

jak się zapisać?

Regulamin

Poznaj zasady uczestnictwa w Elite Sport Club.

Rejestracja

Zostań członkiem klubu !
Korzystaj z wszystkich możliwości ośrodka.

Poziomy Członkostwa

Dowiedz się więcej o tym co możesz zyskać będąc członkiem Elite Sport Club

SONDA

powiedz nam więcej

Elite Sport Club

Co z naszej Wakacyjnej oferty interesuje Cię najbardziej» wyślij

Ta strona korzysta z plików Cookies

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, przeczytaj Politykę cookies.